Om Aurland Hamn

AIDAluna - Tomas Østberg Jacobsen.jpg

Aurland kommune sitt sjøareal omfattar Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden, og hamnene Flåm, Gudvangen, Aurland, Undredal, Dyrdal, Styvi og Bakka. Heile sjøarealet ligg innanfor UNESCO sitt verdsarvområde Vestnorsk Fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. Det finst faste båtruter i heile åre

Aurland Hamnevesen KF er eit kommunalt føretak som driv hamner og planlegg og byggjer nye anlegg. Føretaket vart starta i 1999 samstundes med at cruisekaien i Flåm vart teken i bruk. Hamnevesenet har kontor på cruisekaien i Flåm. Post, sak og arkiv vert handtert digitalt av Aurland kommune.

Hamnestyre:

Noralv Distad (styreleiar)

Osvald Turlid

Marit Berge

Marianne Holme

Anders Fretheim

Hamnestyre sine medlemmar vert valde av kommunestyre.

Regelverk

Regulativ 2019

Betalingssatsar 2019

Føresegn om anløpsavgift og gebyr 2017

Forskrift om bruk av og orden i hamner

Vedtekter for Aurland Hamnevesen KF

Avfall:

Avfallsplan 2017

Skjema om levering av avfall

Avviksskjema på påstand om for dårlege mottaksløysningar